← Powrót

Czy warto zakładać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

15/06/2020

Spółka z o.o. jest obecnie najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Ustępuje miejsca tylko spółce cywilnej, która jednak należy do innej kategorii kooperacji gospodarczej. Co zatem przesądza o tym, że spółka z o.o. jest najcześciej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej? Czy warto ją zakładać?

Poniżej zostanie przedstawione kilka głównych cech spółki z o.o., które jednocześnie stanowią powody, dla których warto rozważyć jej założenie.

Po pierwsze, spółka z o.o. posiada osobowość prawną. Z osobowością prawną wiążą się w szczególności następujące “uprawnienia” spółki z o.o.:

  • zdolność prawna - spółka z o.o. jest podmiotem prawa cywilnego: może nabywać prawa, w tym prawo własności nieruchomości, oraz zaciągać zobowiązania, np. być stroną umowy kredytu;
  • zdolność do zatrudniania pracowników - spółka z o.o. może być pracodawcą;
  • zdolność sądowa - spółka z o.o. może pozywać i być pozywana, a zatem ma prawo do bycia stroną w postępowaniu cywilnym, administracyjnym lub sądowo-administracyjnym;
  • zdolność podatkowa - spółka z o.o. jest podatnikiem m.in. podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług;
  • zdolnośc upadłościowa i restrukturyzacyjna - spółka z o.o. jest podmiotem, który w określonych przez ustawę przypadkach ma prawo ogłosić upadłość lub wziąć udział w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Spółka z o.o. posiada zatem majątek odrębny od majątku jej wspólników i występuje samodzielnie w obrocie gospodarczym. Zakładając spółkę z o.o. powołujemy do życia nowy podmiot prawa cywilnego, który uzyskuje status niezależny od jej udziałowców w opisanych powyżej aspektach.

Po drugie, spółka z o.o. odpowiada za swoje długi własnym majątkiem. Wspólnicy spółki nie odpowiadają za jej zobowiązania. Nie jest to zasada pozbawiona wyjątków, niemniej w tym miejscu nie będziemy się koncentrować na tych aspektach. Warto dodać, że członkowie zarządu spółki z o.o. również nie odpowiadają za zobowiązania spółki, pod warunkiem, że dokonają we właściwym czasie odpowiednich czynności określonych ustawami. O odpowiedzialności członków zarządu szeroko pisaliśmy już w cyklu poświęconym tej materii na blogu (cztery części).

Po trzecie, spółka z o.o. gwarantuje jej kontrahentom określony poziom transparentności. Spółka z o.o. powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W rejestrze ujawniony jest skład jej organów, tj. zarządu i, jeżeli została powołana, rady nadzorczej, a także oznaczeni są wspólnicy posiadający więcej niż 10% kapitału zakładowego. W rejestrze ujawniane są także dane firmowe, adresowe i podatkowe spółki, a także, od niedawna - w repozytorium dokumentów finansowych: sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności jednostki, uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i o podziale zysku lub pokryciu straty i in.

Rejestr jest jawny i każdy ma dostęp do danych w nim zawartych, między innymi za pośrednictwem Centralnej Informacji KRS (https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/). Dodatkowo wpisy w rejestrze podlegają co do zasady obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wreszcie dane w rejestrze korzystają z domniemania prawdziwości względem osób trzecich. Jeżeli np. dana osoba przestała pełnić funkcję członka zarządu z uwagi na jej odwołanie, a nadal widnieje w rejestrze jako piastun tego organu, osoba trzecia działająca w dobrej wierze ma nadal prawo traktować ją za członka zarządu.

Po czwarte, spółka z o.o. generuje względnie niskie koszty jej obsługi, a także względnie niewielka ilość formalności jest konieczna do zapewnienia jej funkcjonowania. Tutaj istotne znaczenie ma porównanie spółki z o.o. do innych form działalności.

Do powstania spółki z o.o. jest wymagane, aby wspólnicy wpłacili na kapitał zakładowy co najmniej 5.000 zł (w przypadku spółki akcyjnej - 100.000 zł, brak takiego wymogu w przypadku spółek osobowych, czy jednoosobowej działalności). Spółkę z o.o. można założyć również przez Internet (aczkolwiek postanowienia umowy spółki przybiorą wówczas standardową formę). Według założeń - wpis do rejestru następuje w 24 godziny. Dla porównania - statut spółki akcyjnej ma wyłącznie formę aktu notarialnego (do sporządzeniu go potrzebny jest zatem notariusz, co generuje dodakowe koszty, a czas oczkewiania na rejestracje jest odpowiednio dłuższy). Spółka z o.o. jest obowiązana prowadzić pełną księgowość, jednakże sprawozdania finansowe co do zasady nie mają obowiązku być badane przez biegłego rewidenta, co ma miejsce w spółkach akcyjnych.

Spółki z o.o., w odróżnieniu od np. osób, które prowadzą działalność gospodarczą jednoosobowo, działają poprzez swoje organy (np. zarząd, zgromadzenie wspólników), wobec czego niektóre z wydawałoby się “zwyczajnych” czynności podjemowanych w toku działalności gospodarczej, takich jak np. wypłata zysku, wymagają działania określonego organu w określonej przepisami prawa formie, np. uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysku i wypłacie dywidendy. Istnieją przy tym dodatkowe formalności związane ze zwoływaniem takiego zgromadzenia, protokołowaniem go, czy też jego przeprowadzeniem (forma pisemna, ale bez udziału notariusza, co ma miejsce w przypadku spółek akcyjnych). W rezultacie prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. cechuje się określonym stopniem formalizmu, niemniej, jest on niższy niż w spółce akcyjnej.

Podsumowując, istotne jest to, aby wybrać taką formę działalności gospodarczej, która jest adekwatna do profilu przedsiębiorstwa, skali jego obrotów oraz składu osób, które chcą współpracować ze sobą. Tylko wówczas koszt i czas poświęcony na zarządzanie i obsługę spółki z o.o. nie będzie stanowić dodatkowego obciążenia dla jej wspólników. Spółka z o.o. jest przydatna w działalności gospodarczej, która prowadzona jest na większą skalę, z udziałem innych osób, gdzie ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia jest wysokie i może istotnie zagrozić majątkowi osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Często zatem spółki z o.o. wykorzystywane są w branży deweloperskiej czy też produkcyjnej.


Autorem artykułu jest radca prawny Paweł Jurczyński.
W przypadku pytań - Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Jurczyński pozostaje do dyspozycji pod numerem tel. 534 089 846 lub mailowo: pawel@jurczynskikancelaria.pl