← Powrót

Tarcza 4.0. Czy tzw. wakacje kredytowe faktycznie będą szansą na odpoczynek od kredytu?

29/06/2020

Tarcza antykryzysowa 4.0, czyli:

  • ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19,

znowelizowała:

  • ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-10, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

i wprowadziła tzw. wakacje kredytowe (art. 31fa ustawy z 2 marca 2020 r.) .

Kto będzie mógł skorzystać z nowej regulacji?

Regulacja dotyczy kredytobiorcy będącego konsumentem, który:

a) zawarł:

  1. umowę o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo
  2. umowę o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, albo
  3. umowę o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

oraz

b) po 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu.

W przypadku w którym stroną w/w umów jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla spełnienia warunku określonego powyżej wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

Na czym polegają tzw. wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe polegają na zawieszeniu wykonania w/w umowy na okres maksymalnie trzech miesięcy.

W okresie zawieszenia wykonywania umowy kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami. Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania (czyli czas spłaty kredytu). Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy. W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu, o którym mowa poniżej.

Co to oznacza w praktyce?

Skorzystanie z wakacji kredytowych w założeniu nie powinno doprowadzić do zwiększenia kosztów obsługi kredytu i pogorszenia sytuacji kredytobiorcy. Uzyskujemy czas maksymalnie trzech miesięcy, w którym nie będziemy zobowiązani do żadnych płatności z tytułu kredytu, poza tymi związanymi z umowami ubezpieczenia.

Jak uzyskać pomoc?

Kredytobiorca składa wniosek do kredytodawcy o zawieszenie wykonania umowy na trwałym nośniku. Trwały nośnik to materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych konsumentowi w związku z umową, przez okres odpowiedni do celów, jakim informacje te służą, oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci. Trwałym nośnikiem jest oczywiście papier i sporządzenie wniosku w formie pisemnej. Ale nie tylko.

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy zawiera w szczególności:

  1. oznaczenie kredytobiorcy;
  2. oznaczenie kredytodawcy;
  3. oznaczenie umowy o kredyt;
  4. wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia umowy;
  5. oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu.

Kredytobiorca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kredytodawca w terminie 14 dni od doręczenia wniosku o zawieszenie wykonania umowy potwierdza na trwałym nośniku jego otrzymanie i przekazuje potwierdzenie kredytobiorcy. Kredytodawca wskazuje w potwierdzeniu okres, na który zostało zawieszone wykonywanie umowy, oraz wysokość ewentualnych opłat z tytułu ubezpieczeń. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia wykonania umowy.

Wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy, na okres wskazany przez kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.

Co z umowami zawartymi przed 13 marca 2020 r.?

Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać również w przypadku umów zawartych przed dniem 13 marca 2020 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania, czyli czas spłaty kredytu, przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Co jeśli korzystam już z wakacji kredytowych na mocy porozumienia z bankiem?

Jeżeli kredytobiorca porozumiał się z bankiem i zawiesił wykonywanie umowy na innych warunkach niż opisane powyżej (np. mniej korzystnych), może on nadal skorzystać z wakacji kredytowych z Tarczy 4.0. Z chwilą doręczenia bankowi wniosku, o którym była mowa powyżej, umowne zawieszenie ulega skróceniu. Bank w potwierdzeniu, o którym była mowa powyżej, wskazuje sposób ewentualnego rozliczenia tego skróconego okresu zawieszenia wykonywania umów.


Autorem artykułu jest radca prawny Paweł Jurczyński.
W przypadku pytań - Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Jurczyński pozostaje do dyspozycji pod numerem tel. 534 089 846 lub mailowo: pawel@jurczynskikancelaria.pl