← Powrót

Tarcza 4.0. Kredyty z dopłatami. Dla kogo i na jakich zasadach?

12/07/2020

Tarcza antykryzysowa 4.0, czyli ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086), wprowadziła możliwość uzyskania kredytu z dopłatami.

Dla kogo pomoc?

Dla przedsiębiorców oraz podmiotów prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.

Warunki udzielenia kredytu (spełnione łącznie):

 1. na dzień 31 grudnia 2019 r. podmiot nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;
 2. podmiot wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19;
 3. podmiot nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy;
 4. podmiot utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji?

“Przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji” to pojęcie, które swoje źródło ma w prawie unijnym, dlatego też jego definicja może być stosunkowo mało czytelna dla polskiego przedsiębiorcy (co ma też swoją przyczynę w tłumaczeniu rozporządzenia).

Przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji oznacza przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 1. w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (innej niż MŚP [małe i średnie przedsiębiorstwa], które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej subskrybowanego kapitału zakładowego została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw (i wszystkich innych elementów uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego.
 2. w przypadku spółki, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej kapitału wykazanego w sprawozdaniach finansowych tej spółki została utracona w efekcie zakumulowanych strat;
 3. w sytuacji gdy przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością lub spełnia kryteria na mocy obowiązującego prawa krajowego, by zostać objętym zbiorowym podstępowaniem w związku z niewypłacalnością na wniosek jej wierzycieli;
 4. w sytuacji gdy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory pożyczki ani nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu;
 5. w przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat: (1) stosunek księgowej wartości kapitału obcego do kapitału własnego tego przedsiębiorstwa przekracza 7,5 oraz (2) wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosi poniżej 1,0.

Na czym polega pomoc?

Są to dopłaty do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19. Przedsiębiorca będzie spłacać tylko część odsetek należnych bankowi, stanowiących różnicę pomiędzy odsetkami naliczonymi według oprocentowania określonego w umowie kredytowej i kwotą dopłaty pokrywaną ze środków Funduszu Dopłat do Oprocentowania.

Kwoty dopłat stanowią:

 1. część odsetek należnych bankowi z tytułu kredytu:
 • w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – 2 punkty procentowe;
 • w przypadku innego niż w/w – 1 punkt procentowy;
 1. całość odsetek, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie przekracza wartości z lit. a) lub b).

Dodatkowe informacje:

 • Dopłaty są wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.
 • Dopłaty obejmują kredyty zawarte po dniu wejścia w życie ustawy i przed wejściem, jeżeli umowy zostaną dostosowane do w/w ustawy.
 • Dopłata jest wypłacana, jeżeli przedsiębiorca nie zalega ze spłatą kapitału oraz odsetek, które miał obowiązek płacić.
 • Dopłaty stanowią pomoc publiczną, może być łączona z pomocą de minimis lub pomocą publiczną w formie gwarancji, do określonych limitów. Udzielając kredytu z dopłatą, bank kredytujący weźmie pod uwagę kwotę dotychczasowej pomocy publicznej, z której skorzystał przedsiębiorca w związku z COVID-19. Jej suma, po wliczeniu wsparcia z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania, nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Komisję Europejską. Dla większości firm jest to równowartość 800 tys. euro. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych (limit to 100 tys. euro) i firmy działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury (limit 120 tys. euro).
 • Dopłata nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
 • Umowy kredytu z dopłatą mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Jak uzyskać pomoc?

Należy złożyć wniosek o udzielenie kredytu z dopłatą do banku udzielającego kredytów z dopłatami. Takim bankiem będą banki komercyjne i spółdzielcze współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A.

Do wniosku przedsiębiorca dołącza:

 1. dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 4 powyżej (utrata lub zagrożenie utratą płynności finansowej), a także inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez bank, wynikające z jego wewnętrznych procedur;
 2. oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt 1-3 powyżej (zobacz warunki udzielania kredytów).

Autorem artykułu jest radca prawny Paweł Jurczyński.
W przypadku pytań - Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Jurczyński pozostaje do dyspozycji pod numerem tel. 534 089 846 lub mailowo: pawel@jurczynskikancelaria.pl